•  
กรีฑา
รุ่นอายุ 14 ปี   วิ่ง 200 เมตร หญิง   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 17:00 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ผลอย่างเป็นทางการ
ช่องวิ่ง นักกีฬา สถิติ
( hh:mm:ss:s )
อันดับ
(Rank)
หมายเหตุ
1
5328 สิรินยา สมจิตต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
00 : 00 : 26 : 44 1 ทอง
2
4486 ธันยพร คงกล่ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
00 : 00 : 26 : 45 2 เงิน
3
6027 ศิริรัตน์ เพ็ชรศรีงาม กรุงเทพมหานคร
00 : 00 : 26 : 80 3 ทองแดง
ศศิพิมพ์ น้อยถนอม เทศบาลเมืองขลุง
00 : 00 : 00 : 00 4 -
วริษา เมฆขจร เทศบาลนครนนทบุรี
00 : 00 : 00 : 00 5 -
กุลสตรี เศรษฐีสมบัติ เทศบาลนครนครปฐม
00 : 00 : 00 : 00 6 -
อัญมณี พึ่งสุนทร เทศบาลนครสมุทรสาคร
00 : 00 : 00 : 00 7 -
ณิชามน ทรงคุณ เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 8 -
เด็กหญิงพกาวรรณ ทุ่งไธสง เมืองพัทยา
00 : 00 : 00 : 00 9 -
รจนา บุญเพ็ง เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
00 : 00 : 00 : 00 10 -
วิไลลักษณ์ ขันติวงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
00 : 00 : 00 : 00 11 -
ปพิชญา ดวงมาลัย เทศบาลนครนครราชสีมา
00 : 00 : 00 : 00 12 -
อรสินี สุวรรณมณี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
00 : 00 : 00 : 00 13 -
ชุตินาถ วิจิตรไทย เทศบาลนครแม่สอด
00 : 00 : 00 : 00 14 -
ปนิตตา สระทองขาว เทศบาลเมืองศรีราชา
00 : 00 : 00 : 00 15 -
ประกายดาว ขันทองคำ เทศบาลตำบลหนองบัว
00 : 00 : 00 : 00 16 -
Remark:
DNS - Did not Start
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
q - Qualified by time
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DQ - Disqualified
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com