•  
   รายการ
กรีฑา
รุ่นอายุ 18 ปี   ทุ่มน้ำหนัก หญิง   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 13:00 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ลำดับ นักกีฬา
5492 อุไรรัตน์ มูลมณี องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
3334 เบญญาภา วังคำเชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
5465 ภาวิไล กิสิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
1463 อุไรวรรณ ประเสริฐล้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
2407 สุกันยา คำชมภู เทศบาลเมืองแก่งคอย
2068 อารีญา สงวนพันธุ์ เทศบาลนครนครปฐม
2221 สุพัตตา แซ่เตียว เทศบาลนครนนทบุรี
1083 กมลพรรณ พ่วงพี เทศบาลเมืองขลุง
1
6081 อาทิมา เสาวไพบูลย์ กรุงเทพมหานคร
2
3505 นิลาวัลย์ ตาท้าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
3
4626 นฤมล พูลจันทร์นา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4
4475 ศิริรัตน์ สัสดีเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
5
5491 สุปรียา แถวสุวรรณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
6
4421 กัญญารัตน์ อินทร์ณรงค์ เทศบาลเมืองทุ่งสง
7
1382 อธิติญา ผาแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
8
3271 วิไลวรรณ โฉมวงศ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com