•  
   รายการ
กรีฑา
รุ่นอายุ 14 ปี   วิ่ง 200 เมตร หญิง   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 17:00 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ช่องวิ่ง นักกีฬา
1
5328 สิรินยา สมจิตต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
2
4486 ธันยพร คงกล่ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
3
6027 ศิริรัตน์ เพ็ชรศรีงาม กรุงเทพมหานคร
ศศิพิมพ์ น้อยถนอม เทศบาลเมืองขลุง
วริษา เมฆขจร เทศบาลนครนนทบุรี
กุลสตรี เศรษฐีสมบัติ เทศบาลนครนครปฐม
อัญมณี พึ่งสุนทร เทศบาลนครสมุทรสาคร
ณิชามน ทรงคุณ เทศบาลนครภูเก็ต
เด็กหญิงพกาวรรณ ทุ่งไธสง เมืองพัทยา
รจนา บุญเพ็ง เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
วิไลลักษณ์ ขันติวงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปพิชญา ดวงมาลัย เทศบาลนครนครราชสีมา
อรสินี สุวรรณมณี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ชุตินาถ วิจิตรไทย เทศบาลนครแม่สอด
ปนิตตา สระทองขาว เทศบาลเมืองศรีราชา
ประกายดาว ขันทองคำ เทศบาลตำบลหนองบัว
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com