ผู้ประสานงาน

 

รายชื่อผู้ประสานงาน

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

รอบชิงชนะเลิศ   ระดับประเทศ  ครั้งที่ 35  ประจำปีการศึกษา 2560  "นครภูเก็ตเกมส์"

ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม  2560  ณ จังหวัดภูเก็ต

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

1 กรีฑา     

 

 นางวิสา           จรัญชวนะเพท

ผอ. ร.ร.เทศบาลบ้านบางเหนียว

086-9510136

 

 นายเชิดศักดิ์     เพชรา

     รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลบ้านบางเหนียว

               081-4773298

2 กีฬาฟุตบอล, ฟุตซอล      
  นายวินัย       สุริยปราการ ผอ.ร.ร.เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ 081-8932207
  นางสาวอารี     หนูฉ้ง รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ 089-7355925
3 กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม, วอลเลย์ชายหาด    
  นายวิโรจน์     คำเกลี้ยง ผอ. ร.ร.เทศบาลเมืองภูเก็ต 084-1984949
  นายปราโมทย์     แตงแก้ว รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลเมืองภูเก็ต 086-2717099
4 กีฬาเซปักตะกร้อ       
  นายวิรัชต์     จำปาทอง ผอ. ร.ร.เทศบาลพิบูลสวัสดี 086-9415746
  นายณัฐวุฒิ     มาจันทึก รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลพิบูลสวัสดี 081-5359868

5

กีฬาเปตอง

นักสันทนาการชำนาญการ

086-6866599

  นายสมชาย     พิทักษ์ฉนวน นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น 081-5367935
  นายยงยุทธ     อุ่นนุช นักสันทนาการชำนาญการ 086-6866599
6 กีฬาแบดมินตัน      
  นางรัชนี     โภชนาธาร ผอ. ร.ร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 081-2718094
  นายดิเรกฤทธิ์     ยุเหล็ก รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 080-5469281
7 กีฬาเทเบิลเทนนิส       
  นางปัญจาภรณ์      ตันทนิส ผอ. ร.ร.เทศบาลบ้านสามกอง 089-1136921
  นางสาวนันทนพร    ทองดี รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลบ้านสามกอง 094-6561117
8 กีฬาหมากรุกไทย, หมากฮอส      
  นางธนวรรณ      อารีย์พงค์ ผอ. ร.ร.อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 080-1208585
  น.ส.ปาล์มวรรณ    อินจันทร์ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 081-5380759


ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com