คณะกรรมการ

 

                                                                  รายชื่อคณะกรรมการ

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

รอบชิงชนะเลิศ   ระดับประเทศ  ครั้งที่ 35  ประจำปีการศึกษา 2560  "นครภูเก็ตเกมส์"

ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม  2560  ณ จังหวัดภูเก็ต

 

ที่

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

1

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 

 

 

 นางสาวสมใจ           สุวรรณศุภพนา

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

081-5362255

2

คณะกรรมการอำนวยการ

 

 

 

นายธวัชชัย                ทองมั่ง

ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต

081-8914299

3

กองเลขานุการ

 

 

 

นางสาวชุติมา             สนิทเปรม

ประธาน

081-5693869

 

นายสมชาย                พิทักษ์ฉนวน

เลขานุการ

081-5367935

4

กองพิธีการและการแสดง

 

 

 

นางสาวชุติมา            สนิทเปรม

ประธาน

081-5693869

 

นางธนวรรณ             อารีย์พงค์

เลขานุการ

080-1208585

5

กองต้อนรับ

 

 

 

นางสาวชุติมา            สนิทเปรม

ประธาน

081-5693869

 

นางวิไลวรรณ            ยุทธชนะ

เลขานุการ

080-5373356

6

กองประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และประมวลผล

 

 

 

นางสาวดวงเดือน       นกทวี

ประธาน

 089-1237563

 

นางสาวนวลจันทร์      จีรธรรมสุนทร

เลขานุการ

 089-5933376

7

กองพัฒนาเมืองและสถานที่

 

 

 

นายเกรียงศักดิ์          ชูชาติพงศ์

ประธาน

 081-8978000

 

นายนิพิฐ                  เจริญการ

เลขานุการ

 092-4954219

8

กองดูแลรักษาความสะอาด

 

 

 

นางวินา                    พิกุลผล

ประธาน

 086-6828363

 

นายวีระ                    เสมพืช

เลขานุการ

 099-4089995

9

กองรักษาความปลอดภัย และจราจร

 

 

 

นางประนอม              ตันสกุล

ประธาน

 081-5354375

 

จ่าเอกวัฒนา              ปาตังตะโร

เลขานุการ

 084-3547284

10

กองยานพาหนะ และสื่อสาร 

 

 

 

นางประนอม             ตันสกุล

ประธาน

 081-5354375

 

นายพงศักดิ์              ศิริทัพ

เลขานุการ

 081-8953781

11

กองท่องเที่ยว   

 

 

 

นางประนอม             ตันสกุล

ประธาน

 081-5354375

 

นางจิราพร                จรพงศ์

เลขานุการ

 087-6214721

12

กองงบประมาณ  

 

 

 

นางจิตตี                   แก้วห่อทอง

ประธาน

 081-9630525

 

นางสาวมลฤดี            เมืองเกิด

เลขานุการ

 088-3812104

13

กองแพทย์และอนามัย

 

 

 

นางสาวนิตยา             ปัญจมีดิถี

ประธาน

 084-6278429

 

นางสาวนิตยา             ณ  สงขลา

เลขานุการ

 081-5379019

14

กองที่พักนักกีฬา

 

 

 

นางศิริรัตน์                 คำเกลี้ยง

ประธาน

 089-7463879

 

 

 

 

15

กองที่พักผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

 

 

 

นายพีรพงศ์                 สุทธินุ่น

ประธาน

 089-7297789

 

 

 

 

16

กองอำนวยการความสะดวกสาธารณูปโภค

 

 

 

นายวิเชียร                   จันทร์ศริ

ประธาน

 089-7393233

 

นายพงศักดิ์                 ศิริทัพ

เลขานุการ

 081-8953781

17

กองเทคนิคกีฬา

 

 

 

  • กรีฑา 

 

 

 

นางวิสา                     จรัญชวนะเพท

 ประธาน

086-9510136

 

นายเชิดศักดิ์               เพชรา

 เลขานุการ

 081-4773298

 

  • กีฬาฟุตบอล, ฟุตซอล 

 

 

 

นายวินัย                    สุริยปราการ

 ประธาน

081-8932207

 

นางสาวอารี                หนูฉ้ง

 เลขานุการ

089-7355925

 

  • กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม, วอลเลย์ชายหาด

 

 

 

นายวิโรจน์               คำเกลี้ยง

ประธาน

084-1984949

 

นายปราโมทย์          แตงแก้ว

เลขานุการ

086-2717099

 

  • กีฬาเซปักตะกร้อ  

 

 

 

นายวิรัชต์                  จำปาทอง

ประธาน

086-9415746

 

นายณัฐวุฒิ                มาจันทึก

เลขานุการ

081-5359868

 

  • กีฬาเปตอง  

 

 

 

นายสมชาย                พิทักษ์ฉนวน

ประธาน

081-5367935

 

นายยงยุทธ                อุ่นนุช

เลขานุการ

086-6866599

 

  • กีฬาแบดมินตัน  

 

 

 

นางรัชนี                   โภชนาธาร

ประธาน

081-2718094

 

นายดิเรกฤทธิ์            ยุเหล็ก

เลขานุการ

080-5469281

 

  • กีฬาเทเบิลเทนนิส  

 

 

 

นางปัญจาภรณ์          ตันทนิส

ประธาน

089-1136921

 

นางสาวนันทนพร       ทองดี

เลขานุการ

094-6561117

 

  • กีฬาหมากรุกไทย, หมากฮอส 

 

 

 

นางธนวรรณ             อารีย์พงค์

ประธาน

080-1208585

 

น.ส.ปาล์มวรรณ        อินจันทร์

เลขานุการ

081-5380759

 

 ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com